ผลงาน KM

พันธกิจด้านการบริหารพัฒนาองค์กร
     พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร  อมาวสี 26 ธค 66
      การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
      พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร_ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563
  

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
     พันธกิจการวิจัย-ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

พันธกิจด้านบริการวิชาการ