.

 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
    ๑)  ส่งเสริมและคงไว้ซึ่งการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
    ๒)  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาองค์ความรู้ ของบุคลากร
    ๓)  สร้างทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ