ติดต่อเรา

 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
อาคาร 7 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี


ติดต่อสอบถาม
คณะพยาบาลศาสตร์ : [email protected]