.

 นโยบายการจัดการความรู้

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีนโยบายนำการจัดการความรู้(Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ดำเนินพันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์  รวมทั้งพัฒนาวิทยาลัยในสังกัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)